1. Cô Lê Thị Châm - Chủ tịch công đoàn.

2. Cô Bùi Thị Phượng - Phó chủ tịch công đoàn.

3. Cô Ngụy Thị Nga - Ủy ban kiểm tra.

4. Cô Ngô Thị Bích Ngọc - Trưởng ban nữ công.

5. Cô Tạ Thị Mai - Ủy viên.