1. Cô Lê Thị Châm - Chủ tịch công đoàn. 2. Cô Bùi Thị Phượng - Phó chủ tịch công đoàn. 3. Cô Ngụy Thị Nga - Ủy ban kiểm tra. 4. Cô Ngô Thị Bích Ngọc - Trưởng ban nữ công. 5. Cô Tạ Thị Mai - Ủy viên....

 

1. Cô Lê Thị Châm - Chủ tịch công đoàn.

2. Cô Bùi Thị Phượng - Phó chủ tịch công đoàn.

3. Cô Ngụy Thị Nga - Ủy ban kiểm tra.

4. Cô Ngô Thị Bích Ngọc - Trưởng ban nữ công.

5. Cô Tạ Thị Mai - Ủy viên.