1. Đ/c Thái Thị Thanh Hương. Chức vụ : Hiệu trưởng.

2. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Mùi. Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng.

3. Đ/c Phạm Thị Hằng. Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng.