- Tổ 1: Tổ trưởng Ngụy Thị Nga

- Tổ 2: Tổ trưởng Bùi Thị Phượng

- Tổ 3: Tổ trưởng Nguyễn Hải Lâm

- Tổ 4: Tổ trưởng Ngô Thị Bích Ngọc

- Tổ 5: Tổ trưởng Hà Thị Dung