Năm học 2019 - 2020 nhà trường có sự thay đổi: Thầy Phạm Đức Hải làm tổ trưởng  tổ 4 thay cô Ngô Thị Bích Ngọc còn các tổ chuyên môn còn lại vẫn giữ nguyên như năm học 2018 - 2019.