1. ĐC Thái Thị Thanh Hương - Bí thư chi bộ.

2. ĐC Nguyễn Thị Thúy Mùi - Phó bi thư chi bộ.

3. ĐC Phạm Thị Hằng

4. ĐC Tạ Thị Mai

5. ĐC Ngụy Thị Nga

6. ĐC Trần Thành

7. ĐC Lê Thị Bích Thủy

8. ĐC Lê Thị Châm

9. ĐC Phan Kim Cương

10. ĐC Phạm Đức Hải