DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

Thái Thị Thanh Hương

06.04.1969

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Thúy Mùi

7.1.1968

Phó HT

3

Phạm Thị Hằng

11.12.1969

PHT

4

Võ Thị Liên

10.2.1964

Giáo viên

5

Lê Thị Tâm

10.3.1966

Giáo viên

6

K' BRộp

7.5.1964

Giáo viên

7

Bùi Thị Phượng B

10.3.1966

Giáo viên

8

Lê Thị  Bích Thủy

19.3.1976

Giáo viên

9

Hà Thị Thương

16.5.1977

Giáo viên

10

Ngụy Thị Nga

20.10.1977

Giáo viên

11

Nguyễn Thị Bình

15.1.1972

Giáo viên

12

Tạ Thị Mai

15.5.1983

Giáo viên

13

Ngô Thị Bích Ngọc

26.4.1966

Giáo viên

14

Trần Thành

19.3.1971

Giáo viên

15

Nguyễn Hải Lâm

13.9.1982

Giáo viên

16

Hà Thị Dung

5.10.1972

Giáo viên

17

Nguyễn Công Nhiệm

17.10.1977

Giáo viên

18

Phan Kim Cương

12.10.1972

Giáo viên

19

Đỗ Thị Duyên

10.4.1980

Giáo viên

20

Đặng Thị Xuân

6.3.1964

Giáo viên

21

Lê Thị Vĩnh

15.5.1967

Giáo viên

22

Lê Hải Uyên

27.2.1974

Giáo viên

23

Nguyễn Thị Trang

20.10.1990

Giáo viên

24

Lê Quang Hiếu

1.1.1967

Giáo viên

25

Nguyễn Quốc Bảo

1993

Giáo viên

26

Lê Thị Châm

13.6.1966

Giáo viên

27

Trần Văn Tú

10.5.1986

TPT

28

Nguyễn Thị Minh Nga

2.1.1965

Giáo viên

29

Nguyễn Thị Hoàn

20.6.1966

NV Thiết bị

30

Cúm A Bậu

13.9.1970

NV bảo vệ

31

Nguyễn Thị Tuyết Chi

12.9.1993

NV y tế

32

Nguyễn Thị Hương

12.3.1987

NV kế toán

33

Ka Trúc

1993

Giáo viên

34

Nguyễn Thùy Linh

15.01.1991

Giáo viên

35

Bùi Thị Phượng A

25.2.1976

Giáo viên

36

Vũ Thị Mai

1996

Giáo viên

37

Hà Thị Huệ

19.6.1962

NVTB

38

Đinh Thị Yến

20.01.1994

Giáo viên

39

Phan Thị Thanh

22.05.1985

NVVT

40

Phạm Đức Hải

10.12.1996

Giáo viên