Năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Đinh Lạc có tổng số là 20 lớp cụ thể : Khối 1 có 5 lớp ( Trong đó phân hiệu thôn Duệ có 2 lớp). Khối 2 có 5 lớp. Khối 3 có 3 lớp. Khối 4 có 3 lớp. Khối 5 có 4 lớp....

Năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Đinh Lạc có tổng số là 20 lớp cụ thể : 

Khối 1 có 5 lớp  ( Trong đó phân hiệu thôn Duệ có 2 lớp).

Khối 2 có 5 lớp.

Khối 3 có 3 lớp.

Khối 4 có 3 lớp.

Khối 5 có 4 lớp.