Lễ kết nạp Đảng viên mới. Thầy Trần Văn Tú.

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới. Thầy TRần Văn Tú.