Lễ phát động học Tiếng Anh của trường Tiểu học Đinh Lạc.

Lễ phát động phong trào học Tiếng Anh của trường Tiểu học Đinh Lạc.